Доктор філософії (PhD)

Міністерство освіти і науки України

ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

голова Приймальної комісії

_________________ проф. І.Є. Цепенда

„__” __________ 2018 р.

П Р О Г Р А М А

вступного випробування з

всесвітньої історії

(назва конкурсного предмета)

для зарахування на навчання за ступенем доктора філософії за спеціальністю

032 «Історія та археологія»

(шифр, спеціальність)

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня/ступеня спеціаліста/магістра

при прийомі на навчання у 2016 році

Розглянуто та схвалено

на засіданні Приймальної комісії

ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

Протокол № _ від „_” _________ 2018 р.

Івано-Франківськ — 2018

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

Метою вступного випробування з “всесвітньої історії” є перевірка знань і відбір вступників для зарахування на навчання за ступенем доктора філософії за спеціальністю 032 «Історія та археологія» при прийомі на навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня/ступеня спеціаліста/магістра до ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” у 2016 році.

Програма містить основні питання з  всесвітньої історії та перелік рекомендованої літератури.

Наведений перелік питань, які виносяться на вступне випробування дасть можливість вступнику систематизувати свої знання та допоможе зорієнтуватися, на які питання треба звернути увагу при підготовці до вступного випробування.

Перелік рекомендованої літератури сприятиме у пошуку і підборі джерел підготовки для вступного випробування.

 

ОСНОВНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ

Стародавній Схід

 1. “Східна деспотія” як форма організації влади.
 2. Типи цивілізацій Стародавнього  Сходу: ірригаційний, військово-контактний, станово-кастовий, адміністративно-бюрократичний, американський.
 3. Сутність дискусій про азіатський та античний спосіб виробництва.
 4. Політична і релігійна реформи Аменхотепа IV. Причини і наслідки.
 5. Закони Хаммурапі як історичне джерело.
 6. Східна і західна (європейська) політика Дарія І.
 7. Мала Азія як “євразійський міст” переселень народів стародавнього світу.
 8. Етногенез народів Стародавнього Сходу.
 9. Давній Схід: специфіка регіонів і динаміка історичного процесу.
 10. “Артхашастра або наука політики” як політико-економічний трактат.

Стародавня Греція та Рим

 1. Антична цивілізація як географічне, соціополітичне та цивілізаційне поняття.
 2. Сутність дискусій про грецьку і римську цивілізації,
 3. Олігархія, тиранія, демократія, монархія як соціально-політичні системи античності.
 4. Афінська держава: ера політичних революцій.
 5. Елліністична монархія як політична система.
 6. Суспільний устрій в Римській республіці. Причини змін в соціальній структурі Риму.
 7. Закони 12 таблиць як історичне джерело.
 8. Оцінка повстання і особистості Спартака античними авторами та в сучасній історіографії.
 9. Своєрідність диктатур Сулли і Цезаря.
 10. Октавіан Август і організація монархічної влади в Римі.
 11. Діоклеціан і Костянтин – домінуси. Остання реорганізація Римської імперії.
 12. Велике переселення народів та падіння Римської імперії.

Історія середніх віків

 1. Найважливіші джерела з історії раннього середньовіччя (V – XI ст.), їх класифікація і характеристика.
 2. Найважливіші джерела з історії класичного середньовіччя (XI – XV ст.), їх класифікація і характеристика.
 3. Феодалізм як форма  суспільної  організації  епохи  середньовіччя. Розуміння сутності феодалізму в радянській та сучасній західній історіографії.
 4. Бенефіціальна реформа Карла Мартелла, її передумови і наслідки.
 5. Історичні передумови, причини та наслідки хрестових походів.
 6. Історичне значення Великих географічних відкриттів. “Революція цін” та її соціальні наслідки.
 7. Велика хартія вільностей як джерело з історії середньовічної Англії.
 8. Політичний заповіт кардинала Рішельє як джерело з історії французького абсолютизму.
 9. Жан Кальвін і його віровчення. Кальвіністська Реформація у Швейцарії.

Нова й новітня історія Європи і Америки

 1. Історичне значення Великої англійської революції середини XVII ст.
 2. Історичні передумови та причини Великої Французької революції.
 3. Європа після наполеонівських воєн. Віденський конгрес.
 4. Війна англійських колоній за незалежність. Утворення США.
 5. “Весна народів” у Європі, її причини, суть та історичне значення.
 6. Соціально-економічний і політичний розвиток  Німеччини  на початку XX  ст.,  його особливості. Підготовка до Першої світової війни.
 7. Соціально-економічний і політичний розвиток Англії на початку XX ст. та його особливості.
 8. Зовнішня політика США на початку XX ст.
 9. Габсбурзька монархія наприкінці XIX – на початку XX ст.: соціально-економічне становище, політичний розвиток, національно-визвольні рухи.
 10. Причини та початок Першої світової війни.
 11. Німецька революція 1918-1919 pp., її демократичні завоювання.
 12. Паризька мирна конференція. Версальсько-вашингтонська система, її оцінка.
 13. Крах Веймарської республіки в Німеччині, його причини. Націонал-соціалістська диктатура в Німеччині як форма тоталітаризму.
 14. “Новий курс” Ф.Д.Рузвельта в США як класичний зразок ліберально-реформістського варіанту державного регулювання економіки (1933 – 1938 pp.).
 15. Політика Народного Фронту у Франції як приклад  радикально-демократичної моделі державного регулювання (1936-1938 pp.). Причини його невдачі, роль в історії Франції.
 16. Історіографія Другої світової війни.
 17. Радянсько-німецькі договори 1939 р. та їх наслідки. Історіографія проблеми.
 18. Проблеми економічного, суспільно-політичного  розвитку  Німеччини  після  закінчення Другої світової війни. Розкол Німеччини, утворення двох держав на німецькій землі: ФРН і НДР (1945-1949 pp.).
 19. “Економічне диво” у ФРН (50-ті pp. XX ст.). Доктрина “соціального ринкового господарства”.
 20. Правління консерваторів у Великобританії. “Тетчеризм”, його суть і наслідки.
 21. Президентство Шарля де Голля (1958 – 1968 pp.). Посилення ролі держави в економіці і соціальній сфері. Референдум 27 квітня 1969 р.
 22. Канцлерство Х.Коля (1982 – 1998 ).
 23. Проблеми соціально-економічного і політичного розвитку країн Латинської Америки (80 -90-ті pp. XX ст.). Цивілізаційна специфіка регіону.
 24. Президентські вибори 1992 р. у США. Внутрішня і зовнішня політика адміністрації президента Б.Клінтона (1993 – 2000 pp.).
 25. Французька культура другої половини XX ст.
 26. Глобалізаційні процеси у сучасному світі, їх сутність і соціальні наслідки.

Історія країн Азії та Африки

 1. Проблема періодизації історії країн Азії і Африки в середні віки.
 2. Проблема типології середньовічних суспільств на Сході.
 3. Походження Корану. Структура тексту.
 4. Община і варно-кастова система у ранньосередньовічній Індії.
 5. Політична система Китаю за династії Тан.
 6. Соціально-політичний устрій Османської імперії (XVI – перша половина XVII ст.).
 7. Загальна характеристика Індії на початку нового часу.
 8. Державні утворення,  суспільний  та  економічний  лад  і  культура народів  Тропічної  і Південної Африки у XVIII – XIX ст.).
 9. Селянська війна у Китаї і утворення тайпінської держави.
 10. Національне повстання 1857 – 1859 pp. в Індії та його історичне значення.
 11. Революція 1867 – 1868 pp. (“Мейдзі-ісін”) в Японії та її значення, наслідки, сучасні оцінки.
 12. Спроби реформ в Османській імперії у XIX ст. Танзімат.
 13. Перетворення Китаю в напівколонію і визвольна боротьба китайського народу (остання третина XIX ст.).
 14. Іранська революція 1905-1911 pp., її характер, хід, результати і значення.
 15. Революція 1908-1909 в Туреччині.
 16. Синьхайська революція 1911-1913 pp. в Китаї.
 17. Національно-визвольний рух в Індії на початку XX ст. та його особливості.
 18. Піднесення національно-визвольного  руху  в  Туреччині  після  Першої  світової  війни. Національно-буржуазна революція (1918 – 1923 pp.). Ідеологія кемалізму.
 19. Національна революція 1925-1927 pp. в Китаї.
 20. Китай в 1937 – 1945 pp. Визвольна війна китайського народу проти японських загарбників.
 21. Основні тенденції внутрішнього розвитку Японії в міжвоєнний період (економіка, політична система, демократичний рух). Особливості японського фашизму і мілітаризму.
 22. Японія в роки Другої світової війни.
 23. Піднесення національно-визвольного  руху  в  Індії  в   1945 – 1947  pp.  Проголошення незалежності Індії. Державний розвиток країни: від домініону до республіки. Прийняття Конституції Республіки Індії.
 24. Громадянська війна в Китаї (1946 – 1949 pp.). Проголошення КНР.
 25. Національно-визвольна боротьба алжирського народу проти французьких колонізаторів (1954-1962 pp.). Утворення АНДР.
 26. Війна народів Індокитаю проти французьких колонізаторів (1946 – 1954 pp.). Женевська нарада і припинення війни в Індокитаї.
 27. Війна на Корейському півострові (1950 – 1953 pp.): особливості військово-політичної і дипломатичної історії.
 28. Розпад і крах колоніальної системи в Африці, його етапи і особливості. Проблема обрання перспектив суспільного розвитку (капіталістична, соціалістична орієнтація).
 29. Особливості соціально-економічного розвитку Японії після Другої світової війни. “Японське економічне диво”.
 30. Близькосхідна криза: причини, сутність, сучасний стан.
 31. Основні тенденції і особливості соціально-економічного розвитку Туреччини в 50-90-х pp. XX ст. Турецька економічна модель.
 32. Основні тенденції і особливості політичного розвитку Туреччини в 50-90-х pp. XX ст. Демократія, іслам і офіцерство в післявоєнній Туреччині.
 33. “Біла революція” в Ірані. (60 – 70 pp. XX ст.), її зміст і наслідки. Криза шахського режиму і визрівання передумов антимонархічної революції.
 34. Антимонархічна революція 1979 р. в Ірані.
 35. Квітневі події 1978 р. в Афганістані, їх зміст, наслідки, сучасні оцінки. Громадянська війна в Афганістані і втручання СРСР (1979 – 1989 ).
 36. КНР в умовах здійснення соціально-економічних реформ і політики модернізації (1978 – 90 pp. XX ст).

Історія слов ‘ян

 1. Суть гіпотез та концепцій прабатьківщини слов’ян.
 2. Утворення Болгарської держави і народності.
 3. Роль Великоморавської держави в історії західних слов’ян.
 4. Богомильський рух: суть і завдання.
 5. Формування польської державності в X – XI ст.
 6. Куликовська битва: історіографія питання.

 

 1. Охарактеризуйте важливий юридичний пам’ятник станової монархії в Сербії «Законник Стефана Душана».
 2. Грюнвальдська битва: історіографія питання.
 3. Реформи та опричнина Івана IV в історичній літературі.
 4. Селянські війни в Росії (І.Болотнікова, С.Разіна і О.Пугачова). порівняльний аналіз передумов, рушійних сил, програмових вимог, наслідків.
 5. Чеське повстання 1618 – 1620 pp.: передумови, програма, хід, наслідки.
 6. Імперська зовнішня політика Росії за часів Катерини II. Грецький проект. Три поділи Польщі.
 7. Основні тенденції етнополітичного і соціально-економічного розвитку Сербії, Македонії, Боснії, Герцеговини, Чорногорії у XVI – XVII ст.
 8. Чехія і Словаччина під владою Габсбургів доби «освіченого абсолютизму».
 1. Утворення Габсбурзької імперії та її роль у житті слов’янських народів.
 2. Тридцятирічна війна (1618-1648 pp.) і участь у ній слов’янських народів.
 3. Східне питання у зовнішній політиці Росії у XIX ст.
 4. Визвольний рух у Російській імперії у XIX ст.: спроби періодизації.
 5. Народний рух в Росії другої половини XIX ст.: ідеологія та основні етапи.
 6. Національно-визвольні повстання польського народу у XIX ст.: спільні риси та особливості.
 7. Боротьба сербського народу за незалежність у XIX ст.
 8. Особливості державного будівництва в Чорногорії в XIX ст.
 9. Основні етапи боротьби болгар за незалежну державу в XIX ст.
 10. Чеське національне відродження у XIX ст.: ідеологія, основні етапи.
 11. Південні і західні слов’яни у Першій світовій війні.
 12. Зовнішня політика СРСР у період між Першою і Другою світовими війнами: її дуалізм та наслідки.
 13. Державотворчі процеси Другої Речі Посполитої.
 14. Росія у посткомуністичний період: політичні і економічні реформи та деідеологізація суспільства.
 15. Особливості політичного та соціально-економічного розвитку Чехословаччини між Першою і Другою світовими війнами.
 16. Експорт сталінізму в зарубіжні слов’янські країни після Другої світової війни і його наслідки: історіографія питання.
 17. Особливості політичного та соціально-економічного розвитку Югославії в 1945 – 1980-ті роки.
 18. Особливості трансформаційних процесів у зарубіжних слов’янських країнах в посттоталітарний період.

Історіографія всесвітньої історії

 1. Історико-соціологічні концепція М.Вебера.
 2. Теорія цивілізацій А.Тойнбі.
 3. Історичні погляди і праці Ф.Броделя: загальна характеристика.
 4. Виникнення історичної школи “Анналів”.  Історико-теоретична спадщина Л.Февра і М.Блока.
 5. Періодизація світової історії. Концепція традиційного та індустріального суспільств.

 

 

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

 1. Medium aevum / За ред. Л. Войтовича. – Львів, 2010.
 2. Балух В.О. Візантиністика. – Чернівці, 2006.

Балух В.О. Історія античної цивілізації. Том 1. Стародавня Греція. – Чернівці, 2007. – 658 с.

 1. Бродель Ф. Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм XV-XVIII ст. – Т. 1-3. – К., 1996 –1998.
 2. Волощук М.М. Методичні рекомендації з курсу історії Середніх віків. Для студентів історичних факультетів. – Івано-Франківськ, 2008. – 90 с.
 3. Газін В.П., Копилов С.А. Новітня історія країн Європи та Америки 1918–1945 рр. – К., 2008.
 4. Газін В.П., Копилов С.А. Новітня історія країн Європи та Америки 1945–2002 рр. – К., 2004.
 5. Горохов В.Н. История международных отношений. 1918-1939: Курс лекций. – М., 2004.
 6. Гутнова Е.В. Историография истории средних веков. – М., 1985.
 7. Зашкільняк Л.О. Сучасна світова історіографія: Посібник для студентів історичних спеціальностей університетів. – Львів, 2007. – 312 с.
 8. Иванян Э.А. История США: пособие для вузов. – 2-е изд., испр. / Э.А. Иванян. – М., 2006.
 9. История Китая: Учебник / Под редакцией А.В. Меликсетова. – М., 1998. – Гл. 14-15.
 10. История международных отношений: Учебное пособие / Кол. авт. под ред. Г.В. Каменской, О.А. Колобова, Э.П. Соловьева. – М., 2007. – С. 273-280.
 11. История стран Азии и Африки в новейшее время. 1917-1945. – М., 1989. – Ч.1.
 12. История Японии: Учебное пособие / РАН. Ин-т востоковедения. Отв. ред. А.Е. Жуков: В 2т. – Т. ІІ. 1868-1998. – М., 1998. – С. 259-270, 298-313.
 13. Історична наука: термінологічний і понятійний довідник. Навч. посіб. / В.М.Литвин, В.І.Гусєв, А.Г.Слюсаренко та ін. – К., 2002.
 14. Історія західноєвропейського середньовіччя. Хрестоматія / Упорядник М.О. Рудь. – К., 2005.
 15. Історія міжнародних відносин і зовнішньої політики ХХ – початок ХХІ ст.: Навч. посіб. / В.Д. Салабай, І.Д. Дудко, М.В. Борисенко, М.П. Чуб. – К., 2006. – С. 57-61.
 16. Історія міжнародних відносин і зовнішньої політики ХХ – ХХІ ст.: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц./ В.Ф. Салабай (кер. авт. кол.), І.Д. Дудко, М.П. Чуб, М.В. Борисенко. – К., 2006.
 17. Історія середніх віків / За ред. В.Балуха. – Чернівці, 2007. – Т.1-2.
 18. Клейменова Н.Е., Сидоров А.Ю. Версальско-Вашингтонская система международных отношений: проблемы становления и развития: Курс лекций по истории международных отношений (1918-1939 гг.). Ч.1. – М., 1995. – Гл.4.
 19. Коппель О.Д., Парахомчук О.С. Міжнародні відносини ХХ століття: Навч. посіб. – К., 1999.
 20. Крижанівська О.О., Крижанівський О.П. Історія середніх віків: Вступ до історії західноєвропейського Середньовіччя. – К., 2004.
 21. Марущак М.Й. Історія дипломатії ХХ століття: Курс лекцій. – Львів, 2003.
 22. Мицик Л.М. Новітня історія зарубіжних країн: Курс лекцій. – Ніжин, 2001.
 23. Мицик Л.М., Кузьменко Ю.В. Новітня історія країн Європи та Америки (1918-2007): Навч. посіб. – К., 2008. – С. 33-35.
 24. Нова історія. Навчальний посібник. Частина І (1640–1870 рр.) /За ред. О.Л. Нарочницького. – К., 1975.
 25. Рубель В. А. Історія середньовічного Сходу. Курс лекцій. – К., 1997.
 26. Рубель В. А. Історія середньовічного Сходу. Тематична хрестоматія. – К., 2000.
 27. Цвєтков Г.М. Міжнародні відносини й зовнішня політика в 1917-1945 рр.: Навч. посібник. – К., 1997. – С. 64-73.
 28. Язьков Е.Ф. История стран Европы и Америки в новейшее время (1918-1945 гг.). Курс лекций. – 2-е изд. – М., 2000. – С. 57-62.

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

 

Порядок проведення та критерії оцінювання вступних випробувань регулюється Положенням про організацію вступних випробувань у ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”.

 

 

 

Голова комісії               _____________                       проф. Жерноклеєв О.С.

(підпис)

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ 

ВИЩА АТЕСТАЦІЙНА КОМІСІЯ УКРАЇНИ

ПРОГРАМА 

Кандидатського іспиту зі спеціальності

07.00.02 – всесвітня історія

         ТЕМИ ЗАГАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ

 

 1. Утворення централізованої загальноєгипетської держави та її розквіт в епоху Стародавнього царства.
 2. Культура Стародавнього Єгипту.
 3. Закони вавілонського царя Хаммурапі.
 4. Соціальна структура Греції в У-ІУ ст. до н.е.
 5. Велика Греція і Причорномор’я в У-ІУ ст. до н.е.
 6. Грецька релігія: культ олімпійських богів, другорядні культи, герої.
 7. Рим і Італія в кінці УІ – першій половині ІІІ ст. до н.е.
 8. Соціально-економічні відносини в Римській імперії в І-ІІ ст.. н.е.
 9. Походження християнства та його рання історія.
 10. Суспільний лад давньогерманських племен до ІІ ст. н.е.
 11. Західна та Центральна Європа в ІХ-ХІ ст.
 12. Валахія, Молдавія і Трансільванія до кінця ХУ ст.
 13. Раннє Відродження і гуманізм в Італії (ХІУ-ХУ ст.)
 14. Великі географічні відкриття та виникнення колоніальної системи.
 15. Франція в ХУІ ст.. і першій половині ХУІІ ст..
 16. Польща в першій половині ХУІІ ст.. (військово-політичний аспект)
 17. Експансіоністські плани Речі Посполитої наприкінці ХУІ – другій половині ХУІІ ст. стосовно Молдавського князівства.
 18. Утворення Священної Ліги.
 19. Битва під Віднем 1683 р. її загально-історичне значення для країн Європи.
 20. Карловацький конгрес 1699 р.

ІСТОРІЯ СТАРОДАВНЬОГО ЄГИПТУ

 1. природні умови та географічне положення Єгипту. Річки Ніл, характеристика її водного режиму і системи штучного зрошення.
 2. Основні види джерел з історії стародавнього Єгипту.
 3. Дешифровка стародавньоєгипетської ієрогліфіки.
 4. Основні досягнення зарубіжної єгиптології в ХІХ-ХХ ст.
 5. Утворення централізованої єгипетської держави в ІІІ ст. до н.е.
 6. Будівництво великих пірамід.
 7. Економічне піднесення Єгипту в період Стародавнього Царства.
 8. Матеріальна культура Стародавнього Єгипту.
 9. Досягнення єгиптян в галузі точних та гуманітарних наук.
 10. Єгипетська релігія. Її вплив на різні сфери життя та культури.
 11. Писемність стародавніх єгиптян та її характерні риси.

МЕСОПОТАМІЯ

 1. Політична роздробленість Месопотамії на початку ІІ тис. до н.е.
 2. Підвищення Вавілону.
 3. Закони вавілонського царя Хаммурапі.
 4. Економіка, соціальна структура та політичний лад Вавілонії.
 5. Послаблення Вавілонського царства за часів правління спадкоємців Хаммурапі.
 6. Наступ каситів.
 7. Вавілонія за часів Каситської династії.
 8. Специфіка землеробства в стародавній Месопотамії.
 9. Культура Вавілону: матеріальний та духовний аспект.

ІСТОРІЯ СТАРОДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ

 1. Розклад родового ладу в Аттиці, розорення селянства, посилення влади родової знаті.
 2. Змова Кілона.
 3. Закони Драконта.
 4. Солон і утворення афінської рабовласницької держави. Реформи Солона та їх призначення.
 5. Тиранія Пісістрата.
 6. Реформи Клісфена та їх роль в утворенні демократичної держави.
 7. Афінська держава кінця ІУ ст. до н.е. – соціальний аспект.
 8. Джерела рабства.
 9. Застосування рабської праці в господарстві та становище рабів.
 10. Аграрні відносини та ремісниче виробництво в Греції У ст. до н.е.
 11. Грецька торгівля та лихварство в У-ІУ ст. до н.е.
 12. Політична боротьба в Афінах у І-й половині У ст. до н.е.
 13. Державний лад Афін в середині У ст. до н.е.
 14. Афінська держава в період правління Перікла.
 15. Оцінка афінської рабовласницької демократії античними авторами.
 16. Велика Греція і Причорномор’я в У-ІУ ст. до н.е.
 17. Причини колонізації земель Північного Причорномор’я.
 18. Міста Північного Причорномор’я, їх значення для розвитку грецької економіки.
 19. Релігія стародавньої Греції. Культ богів-олімпійців.
 20. Архітектура стародавньої Греції.

ІСТОРІЯ СТАРОДАВНЬОГО РИМУ

 1. Боротьба патриціїв і плебеїв в Римі в середині У ст. до н.е. І кодифікація римського звичаєвого права.
 2. Характеристика закону ХІІ таблиць.
 3. Класово-становий склад римського суспільства в середині У ст. до н.е.
 4. Боргове рабство і боргове право за законами ХІІ таблиць.
 5. Патріархальна сім’я і її роль в стародавньому Римі.
 6. Сімейно-шлюбні відносини в Римі У ст. до н.е.
 7. Аграрна реформа Тіберія Гракха та боротьба за її проведення.
 8. Реформи Гая Гракха і їх соціально-політична направленість.
 9. Аграрний закон Спурія Торія.
 10. Гай і Тиберій Граки як політики і оратори.
 11. Причини падіння Римської республіки та встановлення принципу Августа.
 12. Особливості політичного ладу Риму при Августі.
 13. Італія та провінція в період принципату.
 14. Зародження християнства і його еволюція.
 15. Виникнення колонату та становище колонів в І ст. до н.е.
 16. Історичне значення колонату.
 17. Соціально-політичні відносини у Римській імперії І-ІІІ ст. н.е.
 18. Занепад римської рабовласницької системи.

ІСТОРІЯ СЕРЕДНІХ ВІКІВ

 1. Утворення Франкського королівства.
 2. Держава франків наприкінці У – початку УІ ст.
 3. «Салічна правда» як історичне джерело.
 4. Основні види господарської діяльності франків.
 5. Форми власності на землю у салічних франків та форми землекористування.
 6. Майнове та соціальне розшарування у франкському суспільстві.
 7. Розпад родових зв’язків в державі франків. Виділення алоду.
 8. Ріст великої земельної власності у Франкській державі, його причини і наслідки.
 9. Гало-римське населення та його роль у феодалізації франкського суспільства.
 10. Послаблення центральної влади за спадкоємців Хлодвіга й причини цього явища.

ФРАНЦІЯ В ХІ – ХУ ст.

 1. Аграрний розвиток Франції становище селянства в ХІ-ХІІ ст..
 2. Нерівномірність розвитку Північної та Південної Франції.
 3. Вплив міст і розвитку товарно-грошових відносин на французьке село в ХІІІ ст.
 4. Особливості аграрної еволюції у Франції ХІІІ ст.
 5. Боротьба французьких королів з великими феодалами і союз з містами.
 6. Реформи Людовіка ІХ.
 7. Зміцнення королівської влади за Філіпа ІУ. Приєднання Шампані.
 8. Причини і початок Столітньої війни.
 9. Жакерія: причини селянського повстання.
 10. Реформи Карла У Валуа, їх значення.
 11. Феодальні усобиці у Франції другої половини ХІУ ст.
 12. Партизанська боротьба і Жанна д’Арк.
 13. Економічний розвиток Франції в ХУ ст.
 14. Промислова і торгова політика Людовика ХІ.
 15. Завершення політичного об’єднання Франції наприкінці ХУ ст.

АНГЛІЯ В ХІ-ХУ ст.

 1. Нормандське завоювання та його вплив на розвиток феодалізму в Англії.
 2. Соціальна структура Англії та становище селянства за даними «Книги Страшного Суду».
 3. Виникнення міст та особливості їхнього розвитку в Англії ХІ-ХІІ ст.
 4. Англо-французька держава Плантагенетів в ХІІ – поч. ХІІІ ст.
 5. Судова та військова реформи Генріха ІІ: причини, аналіз.
 6. Економічний розвиток Англії в ХІІІ ст.
 7. Прийняття Великої Хартії вільностей.
 8. Англійський манор ХІІІ-ХІУ ст.
 9. Повстання Уота Тайлера.
 10. Розвиток промисловості і торгівлі в Англії в ХУ ст.
 11. Війна Червоної та Білої Троянд: передумови, аналіз.
 12. Посилення королівської влади в часи панування Йорків.

НІМЕЧЧИНА В ХІІ-ХУ ст..

 1. Особливості аграрного розвитку Німеччини в ХІІ-ХІІІ ст..
 2. Економічні передумови утворення системи територіальних князівств у Німеччині.
 3. Особливості аграрного розвитку Німеччини в ХІІ-ХУ ст.
 4. Німецька агресія проти полабських слов’ян та посилення Східної Прибалтики.
 5. Боротьба Фрідріха і Барбароси з папою римським та ломбардськими містами.
 6. Причини краху італійської політики німецьких імператорів у середині ХІІІ ст.
 7. Утворення Швейцарського союзу.
 8. Міста і союзи міст Німеччини в ХІУ-ХУ ст.
 9. «Золота булла» Карла ІУ Люксембурга й закріплення роздробленості Німеччини.
 10. Селянські рухи в Німеччині ХУ ст..

ІТАЛІЯ В ХІ-ХУ ст.

 1. Ранній розвиток міст у Північній Італії та Тоскані-передумови.
 2. Перетворення італійських міст-комун на міста-держави.
 3. Особливості аграрного та соціально-політичного розвитку Папської області в ХІ-ХІІІ ст..
 4. Особливості розвитку Північної Італії в ХІ-ХІІ ст.
 5. Повстання Дольчіно.
 6. Відмінність у політичному ладі різних міст-держав Північної й Середньої Італії.
 7. Економічний та політичний розвиток південної Італії в ХІІІ-ХУ ст.
 8. Суспільство і економіка Італії в ХУ ст.
 9. Тиранія Медичи у Флоренції.
 10. Культура та мистецтво Італії в ХІУ-ХУ ст.

НІМЕЧЧИНА В ХУІ І НА ПОЧАТКУ ХУІІ ст.

 1. Економічне становище Німеччини на початку ХУІ ст.
 2. Соціальна структура німецького суспільства в ХУІ ст.
 3. Гуманізм в Німеччині та його специфічні риси.
 4. Вчення М.Лютера та його соціальний зміст.
 5. Народна Революція і Томас Мюнцер.
 6. Історичне значення Реформації та Селянські війни в Німеччині.
 7. Економічний занепад Німеччини в другій половині ХУІ ст.
 8. Селянський рух 1995-1597 рр. в Австрії.
 9. Політична боротьба в Німеччині на початку ХУІІ ст.
 10. Культурний розвиток Німеччини наприкінці ХУІ-І половині ХУІІ ст..

ІТАЛІЯ В ХУІ І ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХУІІ СТ.

 1. ремісниче виробництво і соціально-політичне життя в містах Італії наприкінці ХУІ – початку ХУІІ ст.
 2. Савонарола.
 3. Економічний занепад Італії та його причини.
 4. Народна боротьба проти іспанського іга та феодального гніту.
 5. Культура Італії в першій половині ХУІІ ст..

ФРАНЦІЯ В ХУІ – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХУІІ СТ.

 1. Сільське господарство, промисловий розвиток і торгівля Франції в ХУІ ст..
 2. Соціальна структура французького суспільства.
 3. Генріх ІУ, його внутрішня і зовнішня політика.
 4. Зміцнення абсолютизму при Ришельє.
 5. Формування французької національної культури в ХУІ – першій половині ХУІІ ст..

МОЛДАВІЯ І ВАЛАХІЯ В ХУІ-ХУІІ ст.

 1. Встановлення османського панування.
 2. Соціальна структура молдавського і таласького суспільства 50-70 рр. ХУІІ ст..
 3. Мірон Кості – державний діяч, хроніст і Автор «Поеми-польської».
 4. Молдавсько-валасько-польські стосунки в 60-70 рр. ХУІІ ст.
 5. Зовнішня політика молдавського господаря К. Кантеміра.

ТЕМИ ЗАГАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ

 1. Період первісного нагромадження капіталу і становлення капіталізму в країнах Європи і Північної Америки (17-18 ст.).
 2. Аграрний розвиток, становище селянства та його особливості в різних регіонах Європи (друга половина 17-середина 19 ст.).
 3. Ідеологія і культура Просвітництва в Європі та Америці. Загальні риси та особливості.
 4. Міжнародні відносини наприкінці 18 – на початку 19 ст.
 5. Промисловий переворот та його особливості в країнах Європи і в СЩА (кінець 18-19 ст.).
 6. Міжнародне Товариство Робітників (Перший Інтернаціонал). Боротьба течій в Першому Інтернаціоналі.
 7. Заснування Другого Інтернаціоналу та його діяльність. Боротьба течій в Другому Інтернаціоналі.
 8. Розвиток міжнародних відносин наприкінці 19 – на початку 20 ст.
 9. Походження Першої світової війни.
 10. Версальсько-Вашингтонська система післявоєнного устрою світу.
 11. Походження і характер Другої світової війни.
 12. Основні риси економічного та політичного розвитку європейських країн після Другої світової війни.
 13. Післявоєнний період світу. Початок та основні етапи «холодної війни» між двома ворогуючими таборами.
 14. Науково-технічна революція та її соціальні наслідки.
 15. Характерні риси культурного розвитку країн Європи та Америки в другій половині 20 століття.
 16. Розпад колоніальної системи після Другої світової війни, його причини та наслідки.
 17. Демократичні революції 1989-1990 рр. в Східній Європі та їх особливості.
 18. Трагічний цикл європейського розвитку на початку 90-х рр. Нові геополітичні реалії в Європі.
 19. Сучасні інтеграційні процеси в Європі: чи існує альтернатива?
 20. Проблема взаємовідносин Схід-Захід та їх особливості наприкінці 20 століття.

СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ

 1. Розвиток американської ідеології в 17-18 ст. Пуританізм та просвітництво.
 2. Американська буржуазна революція 18 ст.
 3. Виникнення двопартійної системи в США та її еволюція в першій половині 19 ст.
 4. Політична боротьба в США наприкінці 18 – на початку 19 ст. Джеферсонівська демократія.
 5. Капіталізм і рабство в США в першій половині 19 ст. Боротьба проти рабства.
 6. Громадянська війна і Реконструкція в США.
 7. Еволюція двопартійної системи в США наприкінці 19 – на початку 20 ст.
 8. Демократичний рух в США наприкінці 19 – на початку 20 ст.
 9. Зовнішня політика США наприкінці 19 – на початку 20 ст.
 10. Американський ізоляціонізм і боротьба з питань зовнішньої політики в США в 1918-1939 рр.
 11. Соціально-економічне та політичне становище США напередодні другої світової війни.
 12. «Новий курс» Ф. Рузвельта.
 13. Зовнішня політика США в 30-ті роки.
 14. Основні зміни в економічному та політичному розвитку США у повоєнний період.
 15. Зовнішньополітичні доктрини США після другої світової війни.
 16. Соціальна політика США після другої світової війни.
 17. Особливості політичного курсу адміністрації Д. Кеннеді. Програма «Нові рубежі».
 18. Партійно-політична боротьба в США в 60-80-ті рр..
 19. Зовнішня політика США і радянсько-американські відносини в 70-80-ті рр..
 20. Політика «рейганоміки» та її наслідки.
 21. Політичне та економічне становище США під час правління Б.Клінтона.
 22. Зовнішня та внутрішня політика США в 90-ті рр. 20 століття

АНГЛІЯ

 1. Англійська буржуазна революція 17 ст., її передумови та результати.
 2. Демократичні течії в Англії в період буржуазної революції
 3. Політичне вчення епохи революції 17 ст. (Гаррінгтон, Гоббс, Мільтон).
 4. Аграрний розвиток Англії у 18 ст.
 5. Англійське просвітництво кінця 17-18 ст.
 6. Передумови, суть та історичне значення промислового перевороту в Англії.
 7. Демократичний рух в Англії наприкінці 18 – в першій половині 19 ст.
 8. Чартизм: суть, течії, етапи, історичне значення.
 9. Колоніальна політика Англії в 18-19 ст.
 10. Британський імперіалізм та його особливості.
 11. Зовнішня політика Англії наприкінці 19 – на початку 20 ст.
 12. Політика реформізму в Англії на початку 20 ст. Ллойд-Джорджизм.
 13. Лейбористська партія в соціально-політичній системі Великобританії в період між двома світовими війнами.
 14. Початок кризи Британської імперії та колоніальна політика Англії напередодні другої світової війни.
 15. Основні моменти внутрішнього та зовнішнього розвитку Англії напередодні другої світової війни.
 16. Розпад Британської імперії.
 17. Політичне та економічне становище Англії після закінчення Другої світової війни.
 18. Діяльність лейбористського уряду К. Еттлі. Курс на «демократичний соціалізм».
 19. Внутрішня та зовнішня політика Англії в 70-80-х рр.. 20 століття.
 20. Основні напрямки політики кабінету М. Тетчер.
 21. Англія в 90-х рр.. 20 ст.

ІРЛАНДІЯ

 1. Завоювання і пригноблення Англією та національно-визвольна боротьба ірландського народу в 16-19 ст.
 2. Національно-визвольний рух в Ірландії в 20 столітті.

ФРАНЦІЯ

 1. Французький абсолютизм у другій половині 17 – на початку 18 ст.
 2. Соціально-політичні ідеї французьких просвітителів 18 ст.: .

А) буржуазні течії в просвітництві;

Б) демократичне крило французького просвітництва;

В) утопічні комуністичні ідеї у Франції 18 століття.

 1. Аграрне питання і його вирішення у Французькій буржуазній революції кінця 18 ст. Історіографія проблеми.
 2. Проблеми якобінської диктатури.
 3. Перша імперія у Франції і війни Наполеона І.
 4. Соціально-економічний розвиток і соціальний рух у Франції в першій половині 19 ст.
 5. Революція 1848-1849 рр. у Франції.
 6. Паризька Комуна 1871 р.
 7. Внутрішньополітична боротьба і політичні кризи у Франції в 70-х рр.. 19 ст. – на початку 20 ст.
 8. Зовнішня політика Франції наприкінці 19 – на початку 20 ст.
 9. Народний фронт у Франції.
 10. Зовнішня політика Франції між двома світовими війнами.
 11. Політичне та економічне становище Франції в 20-х – 30-х рр.. 20 ст.
 12. Рух Опору у Франції.
 13. Франція в роки другої світової війни.
 14. Внутрішня і зовнішня політика 4-ї республіки.
 15. Політична боротьба в роки 4-ї республіки.
 16. Встановлення 5-ї республіки. Соціально-політична суть голлізму.
 17. Внутрішня і зовнішня політика 5-ї республіки.
 18. Криза 5-ї республіки. Події травня-червня 1968 р.
 19. «Тимчасовий режим» у Франції.
 20. Розпад французької колоніальної системи.
 21. Еволюція партійно-політичної системи Франції.
 22. Внутрішня та зовнішня політика Франції в 70-х – 80-х рр..
 23. Особливості сучасного політичного та економічного становища Франції.

НІМЕЧЧИНА

 1. Німеччина після 30-літньої війни: основні тенденції економічного та політичного розвитку.
 2. Піднесення Прусії. Особливості пруського абсолютизму в 17-18 столітті.
 3. Німецьке просвітництво 18 ст.
 4. Буржуазні перетворення в Німеччині. Реформи Штейна Гарденберга.
 5. Революція 1848-1849 pp. в Німеччині.
 6. Політична боротьба в Німеччині в 50-х – 60-х pp. 19 ст. з питання про шляхи об’єднання країни.
 7. Німецька імперія: соціально-класова структура, політичний устрій.
 8. Німеччина в системі світових політичних протиріч.
 9. Характер, рушійні сили та періодизація Листопадової революції.
 10. Проблеми «східної» та «західної» орієнтації зовнішньої політики Веймарської республіки
 11. Причини встановлення та характерні риси нацистської диктатури в Німеччині.
 12. Німеччина напередодні другої світової війни.

ФРН та НДР

 1. Утворення ФРН та її економічний розвиток. Доктрина «соціально-
  ринкового господарства».
 2. Основні періоди політичного розвитку ФРН.
 3. Східна політика ФРН.
 4. Особливості соціально-економічного та політичного розвитку НДР.
 5. Об’єднання Німеччини в 1990 p.: причини, характер, наслідки.
 6. Політичне та економічне становище Німеччини в 90-х pp. 20 століття.

ІТАЛІЯ

 1. Італійський національно-патріотичний рух з кінця 18 ст. до революції 1848-1849 pp.
 2. Об’єднання Італії.
 3. Буржуазно-реформістська політика Джолітті в Італії.
 4. Передумови і причини приходу фашистів до влади.
 5. Рух Опору в Італії.
 6. Політичне та економічне становище Італії після другої світової війни (50-70-і pp.).
 7. Південне питання в Італії: історія та сучасність.
 8. Особливості внутрішньої та зовнішньої політики Італії у 80-х – 90-х pp. 20 століття.

ІСПАНІЯ

 1. Буржуазні революції 19 століття в Іспанії.

2.Основні етапи і характер революції 1931-1939 pp. в Іспанії.

 1. Народний фронт в Іспанії (1936-1939 pp.).
 2. Криза франкістського режиму і боротьба демократичних сил в 60-х – 70-х pp.
 3. Демократизація політичного життя в Іспанії в другій половині 70-х – 80-х pp.
 4. Політичне та економічне становище Іспанії в 90-і pp. 20 ст.

АВСТРІЙСЬКА ІМПЕРІЯ

 1. Австрійська монархія у другій половині 18 ст. Просвітительський абсолютизм.
 2. Революція 1848 р. в Австрії.
 3. Політична криза в Австрійській імперії.
 4. Загострення внутрішніх протиріч та політика керуючих кіл
  Австро-Угорщини на початку 20 століття.
 5. Політична боротьба у Австрії в 20-30-і pp. 20 століття.

РУМУНІЯ

 1. Революційний рух 1848-1849 pp. в Дунайських князівствах.
 2. Об’єднання Валахії та Молдови. Утворення Румунії.
 3. Румунія напередодні та в період Першої світової війни.
 4. Румунія в міжвоєнний період.
 5. Сучасне політичне та економічне становище Румунії.

ІСТОРІЯ ПІВДЕННИХ ТА ЗАХІДНИХ СЛОВ’ЯН

 1. Розселення слов’янських племен в Центральній Європі та на Балканах в 6-8 ст.
 2. Становлення Болгарської держави та основні етапи її розвитку (9 – 14 ст.).
 3. Югославські народи в 10-15 ст.
 4. Особливості розвитку чеських та словацьких земель в 9 – 15 ст.
 5. Основні етапи процесу становлення польської держави в 10 – 15 ст.
 6. Слов’яни Балканського пів-острова під час панування турків-османців (15-18 ст).
 7. Слов’янські землі в складі Габсбургської монархії (16-18 ст.).
 8. Утворення та розвиток Речі Посполитої (16-18 ст.).
 9. Особливості культурного   розвитку   південних   та   західних слов’ян в 10 – 18 ст.
 10. Слов’янські землі Австрійської монархії у 18 – 19 ст.
 11. Національно-визвольний рух кінця 18 – 19 ст. в Сербії.
 12. Соціально-економічне та політичне   становище  Польщі   в кінці 18   – 19 ст.
 13. Болгарське національне відродження (сер.18 – 70-і pp.19 ст.).
 14. Культура слов’янського національного відродження.
 15. Південні та західні слов’яни в період Першої світової війни.
 16. Утворення Чехословацької республіки в 1918 р.
 17. Особливості розвитку Польської республіки в 20-30-х pp.
 18. Соціально-економічне та політичне становище Югославської держави в міжвоєнний період.
 19. Особливості процесу становлення народної демократії в
  країнах Центральної та Південно-Східної Європи.
 20. Основні риси сталінської моделі соціалізму та її впровадження в кінці 40-х – початку 50-х pp. в країнах соціалістичного табору.
 21. Перші кризи в суспільному розвитку країн Центральної та Південно-Східної Європи та шляхи їх розвитку.
 22. Політичні реформи кінця 80-х pp. в Польщі. Трансформація
  ПОРП.
 23. Протиріччя політичного та економічного розвитку Чехословаччини в 70-80-х pp.
 24. «Оксамитова» революція 1989 р. в Чехословаччині.
 25. Економічна та політична криза в Болгарії в кінці 80-х pp.
 26. Криза системи самоуправлінського соціалізму в Югославії.
  Перехід до політичного плюралізму.
 27. Основні результати народних революцій 80-90-х pp. 20 ст.
 28. Проблеми «постсоціалістичного» періоду в країнах Центральної та Південно-Східної Європи та можливі шляхи їх вирішення.

ІСТОРІЯ КРАЇН АЗІЇ ТА АФРИКИ

 1. Сходознавство: виникнення та основні етапи розвитку.
 2. Конфуціанство в середньовічному Китаї.
 3. Утворення Японської держави.
 4. Утворення Арабської держави. Виникнення    ісламу.    Внутрішня   боротьба   в    халіфаті   та утворення течій в ісламі.
 5. Утворення монгольської  держави   (джерела,   історіографія проблеми).
 6. Сьогунат в Японії (виникнення і розвиток в середньовіччі).
 7. Виникнення турецько-османської держави. Падіння Константинополя    в    контексті    європейської    і турецької історії.
 8. Заснування держави Великих Моголів.
 9. Революція 1867-1868 pp. в Японії. Скинення сьогунату.
 10. Еволюція тайпінського руху в Китаї.
 11. Основні етапи колоніального закабаления Китаю.
 12. Перетворення Індії в  Британську колонію.   Основні  етапи завоювання Індії.
 13. Реформаторські рухи в османській імперії в 19 столітті.
 14. Виникнення східного питання.
 15. Розвиток національного руху на Сході після Першої світової війни.
 16. Національний рух в    Нідерландській    Індії.     Ідеологія мархаенізму.
 17. Афганістан у  20-і роки.  Реформаторський рух Аманнули-хана.
 18. Події 1921 р. в Монголії: революція або переворот.
 19. Політична карта   Африки   після   першої   світової   війни.Сутність мандатної системи.
 20. Японія в 20-30-х pp. Фашистські заколоти.
 21. Причини та характер китайської революції 1925-1927 pp.
 22. Реформи К.Ататюрка в Туреччині. Сутність ідеології і політики кемалізму.
 23. Розвиток визвольного   руху   на   Сході   в    1918-1923   pp. Загальне та особливе (Туреччина, Китай, Індія).
 24. Ідеологія визвольних рухів     на     Сході:      порівняння суньятсенізму та мархаенізму.
 25. Національно-визвольний рух в  Індії.  Соціально-політична сутність гандизму.
 26. Особливості розвитку    азіатських   держав    після    другої світової війни (50-70-і рр).

29      Проблема конфлікту на Близькому Сході.

 1. Китай: особливості економічного та політичного розвитку в 1970-1990 – х рр..
 2. Феномен Японії.
 3. Криза колоніальної системи в Африці. 1960 р. – рік Африки.
 4. Проблеми сучасної Африки: міжетнічні конфлікти та трайбалізм.

ЛАТИНСЬКА АМЕРИКА

 1. Війна за незалежність 1810-1826 pp.
 2. Експансія Сполучених Штатів в Латинській Америці в 1898-
  1918 pp.
 3. Мексіканська революція 1910-1917
 4. Особливості соціально-економічногорозвитку латиноамериканських країн після другої світової війни.
 5. Кубинська революція.
 6. Характер, особливості   та   етапи   розвитку   революційного
  процесу в Латинській Америці (50-80-і pp.).
 7. Правонаціоналістичні військові режими 60-80-х рр. в країнах
  Латинської Америки.
 8. Політика США   в   Латинській   Америці   після   кубинської
  революції.
 9. Основні тенденції  в   зовнішній політиці   країн Латинської Америки в 60-80-і pp.
 10. Чілійська революція 1970-1973
 11. Перуанська революція 1968-1975
 12. Перонізм в суспільно-політичному житті Аргентини.
 13. Нікарагуанська революція.
 14. Проблема зовнішньої заборгованості та її вплив на економічний розвиток політичну ситуацію в країнах Латинської Америки (70-80-і pp.)-
 15. Особливості розвитку країн Латинської Америки в 90-х pp.
  20 століття.