Жерноклеєв Олег Станіславович

 

Доктор історичних наук, професор,

завідувач кафедри всесвітньої історії

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Народився 4 квітня 1967 р. у Львові. У 1984 р. закінчив Івано-Франківську СШ № 3 із золотою медаллю та поступив на історичний факультет Івано-Франківського державного педагогічного інституту імені Василя Стефаника. Після дворічної служби в лавах Збройних Сил (1985–1987 рр.) продовжив навчання і 1991 року отримав диплом із відзнакою. Трудовий шлях розпочав вихователем в Івано-Франківській обласній школі-інтернаті для дітей-сиріт.

У 1991–1994 рр. О.Жерноклеєв – аспірант кафедри історії України Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. 1995 року захистив кандидатську дисертацію під керівництвом доктора історичних наук, професора О.Карпенка. У 1995–1997 рр. працював науковим співробітником Відділу регіональних проблем Інституту національних відносин і політології НАН України (нині – Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені Івана Кураса НАН України) та Прикарпатського університету.

З 1997 р. – асистент, старший викладач, згодом доцент і в 2003–2006 рр. – докторант кафедри всесвітньої історії Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Після завершення докторантури у 2007 р. захистив докторську дисертацію «Національні секції австрійської соціал-демократії в Галичині й на Буковині (1890–1918 рр.)» у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича (спеціальність «Всесвітня історія», науковий консультант – доктор історичних наук, професор М.Кугутяк). У 2006 р. обраний (2013 р. переобраний знову) завідувачем кафедри всесвітньої історії Факультету історії, політології і міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2011 р. здобув учене звання професора.

 

 1. Жерноклеєв О. Національні секції австрійської соціал-демократії в Галичині й на Буковині (1890–1918 рр.). Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ, 2006. 536 с.
 2. Жерноклеєв О. Українська соціал-демократія в Галичині: нарис історії (1899–1918). К.: Основні цінності, 2000. 168 с.
 3. Жерноклеєв О. Третій чин. Миряни в католицьких чернечих спільнотах: нариси історії. Івано-Франківськ: Фоліант, 2015. 232 с.
 4. Жерноклеєв О., Райківський І. Лідери західноукраїнської соціал-демократії. Політичні біографії. К.: Основні цінності, 2004. 283 с.
 5. Національні меншини України у ХХ столітті: політико-правовий аспект. К.: Інститут політичних і етнонаціональних  досліджень НАН України, 2000. 356 с. (у співавторстві з М.Панчуком, Ю.Левенцем, В.Котигоренком, О.Рафальським та ін.).
 6. Західно-Українська Народна Республіка. 1918–1923. Історія. / Кер. авт. колективу й відповід. ред. О.Карпенко. Івано-Франківськ: Сіверсія, 2001. 628 с. (у співавторстві з О.Карпенком, М.Кугутяком, Б.Савчуком та ін.).
 7. Прикарпаття: спадщина віків / Голов. ред. М.Кугутяк. Львів: Манускрипт-Львів, 2006. 568 с. (у співавторстві з М.Кугутяком, І.Райківським, Б.Томенчуком та ін.).
 8. Західно-Українська Народна Республіка. 1918–1923. Ілюстрована історія / Автор ідеї, гол. ред. і кер. авт. кол. М.Кугутяк. Львів–Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2008. 524 с. (у співавторстві з М.Кугутяком, І.Монолатієм, М.Литвином, О.Павлишиним та ін.).
 9. Згромадження Воплоченого Слова: чверть століття місії у світі, 1984–2009 / Автор ідеї та наук. ред. О.Жерноклеєв, гол. ред. с. М. Розп’яття Вандишева. Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2009. 128 с. (у співавторстві з сс. М. Розп’яття Вандишевою, М. Зарваницькою Бурбою, оо. Фернандо Браво, Йосафатом Бойком та ін.).
 10. Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Івано-Франківська область / ред. рада вид. В.Г.Кремінь (гол.) [та ін.], редкол. тому: Б.К.Остафійчук (гол.), В.І.Кононенко (відп. ред.) [та ін.]. К.: Знання України, 2010. 335 с. (у співавторстві з І.Райківським, М.Сигидиним та ін.).
 11. Станиславів – Станіслав – Івано-Франківськ (до 350-річчя Івано-Франківська): монографія / Керівник авторського колективу, головний редактор В.Великочий. – Івано-Франківськ. Львів–Київ: Манускрипт-Львів, 2012. 584 с. (у співавторстві).

 

Рецензії:

Марчук В., Монолатій І. [Рец. на:] Жерноклеєв О. Національні секції австрійської соціал-демократії в Галичині й на Буковині (1890– 1918 рр.). Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ, 2006. 536 с. // Вісник Прикарпатського університету. Політологія. 2007. Вип.2-3. С.219-220.

Галущак Я. Праці Олега Станіславовича Жерноклеєва на сторінках наукових періодичних видань «Вісник Прикарпатського університету. Історія» та «Галичина» (до 50-ліття вченого) // http://www.mesoeurasia.org/archives/17959

Про нього:

Гаврилів Б. Жерноклеєв Олег // Івано-Франківськ. Енциклопедичний словник / Авт.-упорядн.: Г.Карась, Р.Діда, М.Головатий, Б.Гаврилів. Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2010. С. 171;

Кугутяк М., Марущенко О. Жерноклеєв Олег Станіславович // Інститут історії і політології: 70 років педагогічної, наукової й громадської діяльності / Під ред. проф. М.Кугутяка. Івано-Франківськ: Вид. Третяк І.Я., 2010. С. 156–158;

Жерноклеєв Олег Станіставович: біобібліографічних покажчик (до 50-річчя від дня народження) / упор. та наук. ред. : О.Б. Гуцуляк; відпов. ред. серії П.М. Гаврилишин. Івано-Франківськ : Наукова бібліотека ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2017. 47 с. (Серія «Вчені Прикарпатського національного університету»). http://lib.pnu.edu.ua/files/pokajchiki/zhernokleyev-bio.pdf

Засипко М. Олег Жерноклеєв: 50 років життя і творчих здобутків // Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. 2017. Ч. 29-30. С. 404-405.

 

За час роботи у вищій школі розробив і читав лекційні курси з історії України, історії Середніх віків, історії країн Азії та Африки в Середні віки, історичної географії світу, нової історії країн Європи і Америки, історіографії всесвітньої історії ХХ ст., джерелознавства історії міжнародних відносин Нового й новітнього часу, методики викладання історичних дисциплін у вищій школі та ін.

Одним із основних напрямів наукових досліджень О.Жерноклеєва є історія формування й розвитку партійної структури національних рухів у Галичині кінця ХІХ – початку ХХ ст. як невід’ємної складової становлення соціально-політичних інститутів громадянського суспільства та закладення підвалин майбутньої національної державності з демократичним, республіканським устроєм. Жерноклеєв О. є автором низки монографій і статей з історії соціал-демократичного руху в Галичині й на Буковині у складі Австро-Угорської монархії, етнополітичних процесів у західноукраїнському регіоні.

Ще однією сферою наукових зацікавлень є історія Церкви, і зокрема т.зв. «третіх орденів» як світських спільнот у складі католицьких чернечих згромаджень ХІІІ–ХХІ ст., що дозволяє глибше зрозуміти й окреслити місце і роль мирян в історичному минулому та сьогоденні християнства.

Наукові результати О.Жерноклеєва опубліковано у двох десятках одноосібних і колективних монографій та понад півсотні статей у фахових виданнях, численних доповідях і виступах на міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях, захищено двома авторськими свідоцтвами, відображено в ряді джерельних публікацій, упорядником і науковим редактором яких він є. Він також є співавтором ряду фундаментальних колективних праць, підготовлених і виданих науковцями факультету.

Під науковим керівництвом проф. О.Жерноклеєва захищені одна докторська та дев’ять кандидатських дисертацій.

Упродовж понад десятиліття О.Жерноклеєв працює у спеціалізованих учених радах для захисту докторських і кандидатських дисертацій у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника, Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича, Інституті українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України (м. Львів); є членом редколегій фахових наукових періодичних видань «Галичина», «Вісник Прикарпатського університету. Історія» (відповідальний секретар останнього протягом 1999–2008 рр.), «Карпати: людина, етнос, цивілізація», «Карпатський край», а також «Студентських історичних зошитів» та ін.

Входив до складу оргкомітетів багатьох міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових конференцій. Є членом Вченої ради Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника та вченої ради Факультету історії, політології і міжнародних відносин цього ж університету. Член Експертної ради з гуманітарних і соціальних наук Акредитаційної комісії України в 2009–2014 рр.

Нагороджений грамотами Міністерства освіти і науки України як керівник переможця Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (2009),  Івано-Франківської обласної державної адміністрації та обласної ради (2007, 2019), Виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради (2012), Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (2000, 2005, 2017). Учасник дослідницьких стипендіальних програм Республіки Австрія.

E-mail: oleh.zhernokleiev@pnu.edu.ua

Тел: (0342)59-61-03

Поштова адреса:


Кафедра всесвітньої історії

Прикарпатський національний університет
імені Василя Стефаника
вул. Т. Шевченка, 57
м. Івано-Франківськ
76018 Україна

Department of World History

Vasyl Stefanyk PreCarpathian National University

Vul. Shevchenka, 57,

Ivano-Frankivsk,

76018  Ukraine

https://www.facebook.com/oleg.zhernokleyev

 

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника