Жерноклеєв Олег Станіславович

 

Доктор історичних наук, професор,

завідувач кафедри всесвітньої історії

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїКонтакти

Народився 4 квітня 1967 р. у Львові. У 1984 р. закінчив Івано-Франківську СШ № 3 із золотою медаллю та поступив на історичний факультет Івано-Франківського державного педагогічного інституту імені Василя Стефаника. Після дворічної служби в лавах Збройних Сил (1985–1987 рр.) продовжив навчання і 1991 року отримав диплом із відзнакою. Трудовий шлях розпочав вихователем в Івано-Франківській обласній школі-інтернаті для дітей-сиріт.

У 1991–1994 рр. О.Жерноклеєв – аспірант кафедри історії України Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. 1995 року захистив кандидатську дисертацію під керівництвом доктора історичних наук, професора О.Карпенка. У 1995–1997 рр. працював науковим співробітником Відділу регіональних проблем Інституту національних відносин і політології НАН України (нині – Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені Івана Кураса НАН України) та Прикарпатського університету.

З 1997 р. – асистент, старший викладач, згодом доцент і в 2003–2006 рр. – докторант кафедри всесвітньої історії Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Після завершення докторантури у 2007 р. захистив докторську дисертацію «Національні секції австрійської соціал-демократії в Галичині й на Буковині (1890–1918 рр.)» у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича (спеціальність «Всесвітня історія», науковий консультант – доктор історичних наук, професор М.Кугутяк). У 2006 р. обраний (2013 р. переобраний знову) завідувачем кафедри всесвітньої історії Факультету історії, політології і міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2011 р. здобув учене звання професора.

 

 1. Жерноклеєв О. Національні секції австрійської соціал-демократії в Галичині й на Буковині (1890–1918 рр.). Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ, 2006. 536 с.
 2. Жерноклеєв О. Українська соціал-демократія в Галичині: нарис історії (1899–1918). К.: Основні цінності, 2000. 168 с.
 3. Жерноклеєв О. Третій чин. Миряни в католицьких чернечих спільнотах: нариси історії. Івано-Франківськ: Фоліант, 2015. 232 с.
 4. Жерноклеєв О., Райківський І. Лідери західноукраїнської соціал-демократії. Політичні біографії. К.: Основні цінності, 2004. 283 с.
 5. Національні меншини України у ХХ столітті: політико-правовий аспект. К.: Інститут політичних і етнонаціональних  досліджень НАН України, 2000. 356 с. (у співавторстві з М.Панчуком, Ю.Левенцем, В.Котигоренком, О.Рафальським та ін.).
 6. Західно-Українська Народна Республіка. 1918–1923. Історія. / Кер. авт. колективу й відповід. ред. О.Карпенко. Івано-Франківськ: Сіверсія, 2001. 628 с. (у співавторстві з О.Карпенком, М.Кугутяком, Б.Савчуком та ін.).
 7. Прикарпаття: спадщина віків / Голов. ред. М.Кугутяк. Львів: Манускрипт-Львів, 2006. 568 с. (у співавторстві з М.Кугутяком, І.Райківським, Б.Томенчуком та ін.).
 8. Західно-Українська Народна Республіка. 1918–1923. Ілюстрована історія / Автор ідеї, гол. ред. і кер. авт. кол. М.Кугутяк. Львів–Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2008. 524 с. (у співавторстві з М.Кугутяком, І.Монолатієм, М.Литвином, О.Павлишиним та ін.).
 9. Згромадження Воплоченого Слова: чверть століття місії у світі, 1984–2009 / Автор ідеї та наук. ред. О.Жерноклеєв, гол. ред. с. М. Розп’яття Вандишева. Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2009. 128 с. (у співавторстві з сс. М. Розп’яття Вандишевою, М. Зарваницькою Бурбою, оо. Фернандо Браво, Йосафатом Бойком та ін.).
 10. Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Івано-Франківська область / ред. рада вид. В.Г.Кремінь (гол.) [та ін.], редкол. тому: Б.К.Остафійчук (гол.), В.І.Кононенко (відп. ред.) [та ін.]. К.: Знання України, 2010. 335 с. (у співавторстві з І.Райківським, М.Сигидиним та ін.).
 11. Станиславів – Станіслав – Івано-Франківськ (до 350-річчя Івано-Франківська): монографія / Керівник авторського колективу, головний редактор В.Великочий. – Івано-Франківськ. Львів–Київ: Манускрипт-Львів, 2012. 584 с. (у співавторстві).
 12. Соловка Л., Жерноклеєв О. Крихівці/Крехівці: коріння, що воскрешає, оживляє, творить.
  Івано-Франківськ: Фоліант, 2020. 784 с., іл.
  Жерноклеєв О. Третій чин мирян у Греко-католицькій церкві як феномен етноконфесійного
  порубіжжя Галичини кінця ХІХ – початку ХХ ст., [w:] Ponad podziałami. Wspólne perspektywy
  i dążenia w polsko-ukraińskiej współpracy naukowej / Redakcja naukowa Leszek Pawelski, Marek
  Rembierz. Szczecinek –Dąbrowa Górnicza: Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych,
  Akademia WSB Dąbrowa Górnicza, 2021. S. 350-361.
  Жерноклеєв О. Діяльність Української соціал-демократичної партії Галичини й Буковини у
  Станиславові на початку ХХ ст., [w:] Historia zaklęta w pamięci. Stanisławów i Ziemia
  Stanisławowska w polskiej i ukraińskiej przestrzeni historycznej, red. Adam A. Ostanek,
  Warszawa-Iwano-Frankiwsk 2021, s. 59-81.
  Олександр Карпенко – шлях до себе. До 100-річчя професора Олександра Юхимовича
  Карпенка. Монографія. За ред. В. Великочого, О. Жерноклеєва, І. Монолатія. Івано-
  Франківськ: Лілея-НВ, 2022. 336 с.
  Zhernokleiev O. 2022. Ethnopolitical Processes in the Hutsul and Boykos Regions in the 1920s (On
  the Documents of Local Authorities of Stanislaviv Voivodeship). Journal of Vasyl Stefanyk
  Precarpathian National University. 8, 2 (Jun. 2022), 34-44.

 

Рецензії:

Марчук В., Монолатій І. [Рец. на:] Жерноклеєв О. Національні секції австрійської соціал-демократії в Галичині й на Буковині (1890– 1918 рр.). Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ, 2006. 536 с. // Вісник Прикарпатського університету. Політологія. 2007. Вип.2-3. С.219-220.

Галущак Я. Праці Олега Станіславовича Жерноклеєва на сторінках наукових періодичних видань «Вісник Прикарпатського університету. Історія» та «Галичина» (до 50-ліття вченого) // http://www.mesoeurasia.org/archives/17959

Про нього:

Гаврилів Б. Жерноклеєв Олег // Івано-Франківськ. Енциклопедичний словник / Авт.-упорядн.: Г.Карась, Р.Діда, М.Головатий, Б.Гаврилів. Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2010. С. 171;

Кугутяк М., Марущенко О. Жерноклеєв Олег Станіславович // Інститут історії і політології: 70 років педагогічної, наукової й громадської діяльності / Під ред. проф. М.Кугутяка. Івано-Франківськ: Вид. Третяк І.Я., 2010. С. 156–158;

Жерноклеєв Олег Станіставович: біобібліографічних покажчик (до 50-річчя від дня народження) / упор. та наук. ред. : О.Б. Гуцуляк; відпов. ред. серії П.М. Гаврилишин. Івано-Франківськ : Наукова бібліотека ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2017. 47 с. (Серія «Вчені Прикарпатського національного університету»). http://lib.pnu.edu.ua/files/pokajchiki/zhernokleyev-bio.pdf

Засипко М. Олег Жерноклеєв: 50 років життя і творчих здобутків // Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. 2017. Ч. 29-30. С. 404-405.

За час роботи у вищій школі розробив і читав лекційні курси з історії України, історії Середніх віків, історії країн Азії та Африки в Середні віки, історичної географії світу, нової історії країн Європи і Америки, історіографії всесвітньої історії ХХ ст., джерелознавства історії міжнародних відносин Нового й новітнього часу, методики викладання історичних дисциплін у вищій школі та ін.

Одним із основних напрямів наукових досліджень О.Жерноклеєва є історія формування й розвитку партійної структури національних рухів у Галичині кінця ХІХ – початку ХХ ст. як невід’ємної складової становлення соціально-політичних інститутів громадянського суспільства та закладення підвалин майбутньої національної державності з демократичним, республіканським устроєм. Жерноклеєв О. є автором низки монографій і статей з історії соціал-демократичного руху в Галичині й на Буковині у складі Австро-Угорської монархії, етнополітичних процесів у західноукраїнському регіоні.

Ще однією сферою наукових зацікавлень є історія Церкви, і зокрема т.зв. «третіх орденів» як світських спільнот у складі католицьких чернечих згромаджень ХІІІ–ХХІ ст., що дозволяє глибше зрозуміти й окреслити місце і роль мирян в історичному минулому та сьогоденні християнства.

Наукові результати О.Жерноклеєва опубліковано у двох десятках одноосібних і колективних монографій та понад півсотні статей у фахових виданнях, численних доповідях і виступах на міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях, захищено двома авторськими свідоцтвами, відображено в ряді джерельних публікацій, упорядником і науковим редактором яких він є. Він також є співавтором ряду фундаментальних колективних праць, підготовлених і виданих науковцями факультету.

Під науковим керівництвом проф. О.Жерноклеєва захищені одна докторська та дванадцять кандидатських дисертацій.

Упродовж понад десятиліття О.Жерноклеєв працює у спеціалізованих учених радах для захисту докторських і кандидатських дисертацій у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника, Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича, Інституті українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України (м. Львів); є членом редколегій фахових наукових періодичних видань «Галичина», «Вісник Прикарпатського університету. Історія» (відповідальний секретар останнього протягом 1999–2008 рр.), «Карпати: людина, етнос, цивілізація», «Карпатський край», а також «Студентських історичних зошитів» та ін.

Входив до складу оргкомітетів багатьох міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових конференцій. Є членом Вченої ради Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника та вченої ради Факультету історії, політології і міжнародних відносин цього ж університету. Член Експертної ради з гуманітарних і соціальних наук Акредитаційної комісії України в 2009–2014 рр.

Нагороджений грамотами Міністерства освіти і науки України як керівник переможця Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (2009),  Івано-Франківської обласної державної адміністрації та обласної ради (2007, 2019), Виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради (2012), Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (2000, 2005, 2017). Учасник дослідницьких стипендіальних програм Республіки Австрія.

E-mail: oleh.zhernokleiev@pnu.edu.ua

Тел: (0342)59-61-03

Поштова адреса:


Кафедра всесвітньої історії

Прикарпатський національний університет
імені Василя Стефаника
вул. Т. Шевченка, 57
м. Івано-Франківськ
76018 Україна

Department of World History

Vasyl Stefanyk PreCarpathian National University

Vul. Shevchenka, 57,

Ivano-Frankivsk,

76018  Ukraine

https://www.facebook.com/oleg.zhernokleyev

 

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника