Науково-дослідна тема кафедри всесвітньої історії

«Центрально-Східна Європа: ет­но­полі­тич­ні проце­си, соціальні трансформації, міжнародні відносини» (дер­жавний ре­єст­рацій­ний номер: 0112U003030)

В рамках цієї науково-дослідної теми здійснюють свої наукові дослідження викладачі кафедри, а також аспіранти та докторанти.