Наукова робота

Напрями наукових досліджень кафедри всесвітньої історії:  

1. Центрально-Східна Європа: етнополітичні процеси, соціальні трансформації, міжнародні відносини (керівник – зав. кафедри, канд. іст. наук, доцент Жерноклеєв О.С.PA120045.JPG). 

CentralEastern Europethe ethnopolitical processessocial transformationsinternational relations (cheif – DrOZhernokleyev).  

2. Австрія – Угорщина – Україна: 1000-ліття сусідства, взаємин і партнерства (керівник – Жерноклеєв О.С.). 

Austria – Hungary – Ukrainea thousand years of neighboringrelations and partnership (cheif – DrOZhernokleyev).

Науково-дослідна робота є одним із пріоритетних напрямів діяльності викладацького колективу кафедри всесвітньої історії. За останні 5 років діяльності кафедри викладачами опубліковано 3 монографії обсягом 42 друк. арк.

Тематика наукових досліджень викладацького колективу кафедри відповідає профілю підготовки фахівців із всесвітньої історії, тому наукова діяльність кафедри справляє значний вплив на методичне забезпечення процесу та підвищення якості підготовки фахівців спеціальності “Історія”. Інтереси науковців кафедри віддзеркалюються в тематиці курсових, бакалаврських, дипломних та магістерських робіт студентів. Апробація наукових здобутків здійснюється в процесі викладання спецкурсів, курсів за вибором та наукових семінарів.

Усі штатні викладачі ведуть самостійні дослідження за індивідуальними планами. Зокрема, завідувач кафедри, д.і.н. О.С. Жерноклеєв досліджує історію соціал-демократичного руху в Австро-Угорській монархії кінця ХІХ – початку ХХ ст., у тому числі – в межах Галичини і Буковини, складових частин володінь Габсбургів. 21 вересня 2007 р. О.С. Жерноклеєв успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук у спеціалізованій вченій раді Д 76.051.06 у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. Автор станом на 2008 р. опублікував 8 монографій (в тому числі колективних), понад 40 наукових статей. О.С. Жерноклеєв в системі порівняльного аналізу продовжує досліджувати політико-партійну структуру коронного краю Галичини та герцогства Буковини кінця ХІХ – початку ХХ ст., взяв участь у багатьох конференціях, круглих столах та ін. О.С. Жерноклеєв провадив власні наукові дослідження в архівах Австрії, Польщі. Завдяки науковим контактам автора кафедра всесвітньої історії налагодила зв’язки із папським Університетом імені Томи Аквінського в Римі; заплановано довготривалу археографічну роботу з публікації та перекладу папських документів до історії України. Від 1999 до 2007 рр. О.С. Жерноклеєв виконував обов’язки відповідального секретаря „Вісника Прикарпатського університету”, Серія „Історія”, член редколегії фахового видання „Галичина”, член спеціалізованої вченої ради Д 20.051.05 у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника.

Доцент кафедри І.В. Пендзей на основі даних періодики СРСР, України та Республіки Угорщина досліджує соціально-економічні перетворення в Угорщині кінця 90-х рр. ХХ – початку ХХІ ст. Матеріали автор публікує здебільшого у місцевих періодичних виданнях, зокрема – „Віснику Прикарпатського національного університету” (Серія „Історія”). Наукова проблематика І.В. Пендзея відображається на тематиці курсових і дипломних студентських робіт.

Доцент кафедри С.М. Борчук досліджує постать українського історика, краєзнавця, археолога І.Шараневича. Дана постать цікавить С.М Борчука в системі історичних поглядів, пошукової та дослідницької діяльності вказаної особи, його особистого життя, політичних, світоглядних та релігійних переконань. Іншою проблематикою, якою займається С.М. Борчук є військові формування Вермахту часів Другої світової війни (1939 – 1945 рр.): танкові, військово-повітряні сили, флот, артилерія тощо. С.М. Борчук періодично приймає участь у конференціях, з’їздах істориків у Івано-Франківську, Чернівців, Львова. Впродовж січня 2007 р. С.М. Борчук пройшов наукове стажування при Інституті українознавства імені Івана Крипякевича НАНУ (Львів, Україна), по завершенні якого підготував до друку ряд статей за проблематикою наукового дослідження.

Доцент кафедри Л.В. Бурачок досліджує постать О.Назарука, відомого українського політика, публіциста, історика. На тему суспільно-політичної діяльності О.Назарука автор 20 лютого 2006 р. при спеціалізованій вченій раді Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника К 20.051.05 захистила кандидатську дисертацію «Громадсько-політична діяльність Осипа Назарука (1883 – 1940 рр.)», опублікувала низку наукових статей (понад 10 одиниць), а весною 2008 р. подала до друку монографію. Л.В. Бурачок брала участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях: „Україна Соборна” (Івано-Франківськ, червень 2004 р.), „Україна-Ватикан” (Івано-Франківськ, березень 2008 р.) та ін.

Доцент кафедри М.М. Волощук досліджує русько-угорські історичні зв’язки доби Середньовіччя (ІХ – XIV ст.): міждинастичні стосунки, статус сюзеренітету-васалітету угорських королів та східнослов’янських князів, релігійний аспект вказаних контактів тощо. Автор у вересні 2005 р. при спеціалізованій вченій раді Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича захистив кандидатську дисертацію на тему „Військово-політичні стосунки Угорського королівства з Галицьким та Галицько-Волинським князівством (кінець ХІІ – ХІІІ ст.)”. М.М. Волощук підтримує тісні наукові контакти із зарубіжними істориками, регулярно приймає участь у наукових конференціях в Україні та за її межами, зокрема, з кафедрами музеології (завідувач кафедри, д.і.н., проф. А.Майоров), славістики та балканістики (завідувач кафедри д.і.н., проф. А.Філюшкін) Санкт-Петербургского государственного университета.

Доцент кафедри всесвітньої історії, к.і.н. М.М. Волощук впродовж 2005 – 2006 рр. проходив наукове стажування при Варшавському та Ягелонському університетах (Studium Europy Wschodniej), де під керівництвом заступника директора Інституту історії Ягелонського університету dr.hab. Станіслава А. Сроки написав і захистив дипломну роботу на тему «Русько-угорські відносини на сторінках польських джерел ХІ – ХІІІ ст.». М.М. Волощук восени 2007 р. приймав участь у програмі «Фундації королеви Ядвіги» (Ягелонський університет) та проходив стажування при Відділі досліджень античної традиції (Ośrodek Badań nad Tradycją antyczną, Варшавський університет), під час якого працював над темою «Архівні джерела до історії русько-угорсько-польських відносин XIV ст.».

Словацька інформаційна академічна агенція (SAIA, Slovenska Akademična Informačna Agentura, м. Братислава, Словаччина) забезпечила М.М. Волощукові впродовж лютого – серпня 2007 р. стажування при Університеті імені Яна Амоса Коменського, де під керівництвом завідувача кафедри всесвітньої історії доц. М.Даніша за вказаний час автор підготував низку наукових статей присвячених проблемі архівних джерел до історії русько-угорських відносин ХІІІ – XIV ст. (на базі словацьких архівів). Кафедра всесвітньої історії при цьому налагодила з кафедрами історичного факультету тісну наукову співпрацю (доц. М.Гомза, доц. Й.Гошшо, доц. М.Даніш, доц. Ю.Шедіви та ін.). Має місце співпраця з дирекцією Обласного архіву м. Левоча (Спіш), який містить чимало джерел до середньовічної історії Русі (доктор історії Ф.Жіфчак).

Доцент кафедри всесвітньої історії М.М. Волощук підтримує тісні наукові зв’язки з угорськими колегами – д.і.н., професором, член-кореспондентом м. Майнц (Німеччина), проректором Університету м. Печ (Угорщина) – М.Фонт, доцентом кафедри Середньовічної та Нової історії Університету м. Печ (Угорщина) – Д.Багі. Зокрема, проф. М.Фонт виступила науковим редактором Методичних рекомендацій спецкурсу за вибором «Русько-угорські історичні зв’язки доби Середньовіччя (ІХ – XIV ст.)», який читається для студентів IV курсу Інституту історії і політології, спеціальність «Історія», провела рецензування та опублікувала в журналі Specimina nova (Pйcs) роботу доц. М.Волощука.

Кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії Л.В. Щербін досліджує „українське питання в політичній діяльності та програмах російських партій кінця ХІХ – початку ХХ ст.”  25 жовтня 2007 р. на спеціалізованій вченій раді Д 76.051.06 при Чернівецькому університеті імені Юрія Федьковича Л.В. Щербін успішно захистила кандидатську дисертацію, присвячену „українському питанню” в політичній діяльності Конституційно-демократичної партії Росії. Впродовж 2003 – 2007 рр. Л.В. Щербін провадила дослідження в наукових бібліотеках та архівах Російської Федераці, опублікувала понад 10 статей за обраною проблематикою. Автор регулярно приймала участь у різноманітних конференціях (Міжнародна конференція присвячена українсько-польським відносинам м. Житомир, 2005 р., щорічні міжнародні, міждисциплінарні конференції з юдаїки „Сефер”, Москва, Росія та ін.) Від осені 2007 р. Л.В. Щербін є відповідальним секретарем Вісника Прикарпатського університету, „Серія Історія”.