Підготовка кадрів

Докторантура є формою підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації.

В Україні докторантура відкривається при вищих навчальних закладах третього або четвертого рівнів акредитації і прирівняних до них закладах післядипломної освіти, у наукових установах, які мають висококваліфіковані науково-педагогічні та наукові кадри, сучасну науково-дослідну, експериментальну та матеріальну базу.

Відкриття і закриття докторантури у вишах, у наукових установах (за винятком наукових установ Національної академії наук) здійснює Міносвіти, а в наукових установах Національної академії наук – її Президія. Пропозиції про відкриття докторантури у внз та наукових установах подаються міністерствами, іншими органами, до сфери управління яких належать вищі навчальні заклади, наукові установи, галузевими академіями наук до Міносвіти, а про відкриття докторантури у наукових установах Національної академії наук – до її Президії.

Державні виші, які не належать до сфери управління міністерств, інших органів, галузевих академій наук, а також внз іншої форми власності звертаються з пропозиціями про відкриття докторантури безпосередньо до Міносвіти. Особа, що затверджена навчальним закладом для проходження докторантури, отримує статус докторанта і може користуватися пільгами, передбаченими законодавством України для цієї категорії.

Результатом трирічної діяльності докторанта стає наукова робота на здобуття ступеня доктора наук, та після привселюдного захисту роботи, затвердження її ВАК України присвоєння ступеня. Вступити до докторантури може громадянин України, що має ступінь кандидата наук, не раніше, ніж через 5 років після захисту відповідної дисертації.

За 10 днів до захисту докторської дисертації на офіційному сайті Вченої ради викладається електронний варіант тексту дисертації, автореферату та відгуків офіційних опонентів. Захист здійснюється на відкритому засіданні Вченої ради та привселюдно.

При кафедрі всесвітньої історії працює докторантура за спеціальністю 07.00.02 – всесвітня історія. У 2007 р. була захищена докторська дисертація О.С. Жерноклеєва.

Докторанти кафедри всесвітньої історії:

1. Кандидат історичних наук, доц. Жерноклеєв Олег Станіславович (2003 – 2006)

Докторська дисертація захищена у 2007 р.