Ректор Ігор Цепенда: «Університет має набрати нове дихання завдяки титанічній науковій роботі всього колективу»

29 березня відбулось розширене онлайн-засідання Вченої ради Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника за участю професорсько-викладацького складу. Про підсумки науково-дослідної діяльності університету за 2021 рік та про завдання структурних підрозділів щодо підвищення ефективності наукових досліджень доповіла проректорка з наукової роботи Валентина Якубів.

Вона надала загальну характеристику результатів наукової діяльності, розповіла про фінансування науки, реалізацію наукових проєктів, зокрема, міжнародних, закцентувала увагу на публікаційній активності науково-педагогічних працівників, торкнулась теми наукової роботи студентів та зазначила, що всі наукові здобутки університету віддзеркалюються у престижних міжнародних рейтингах.

Валентина Якубів зазначила, що у 2021 році зросла наукова активність професорсько-викладацького складу, докторантів, аспірантів і студентів у виконанні кафедральних, держбюджетних, грантових науково-дослідних робіт. Збільшився обсяг надходжень на наукові проєкти у межах загального і спеціального фондів на 67 % у порівнянні з попереднім роком і становив 22,8 млн. грн. Зросла кількість наукових проєктів, які фінансуються за рахунок міжнародних грантових фондів.

У звітному році працівниками університету захищено 22 докторських дисертації та 56 кандидатських дисертацій, що вдвічі більше, ніж минулого року. Функціонувало 10 постійно діючих спеціалізованих вчених рад за 17 спеціальностями, а також 29 разових спеціалізованих вчених рад.

Науково-педагогічними працівниками отримано 7 вчених звань професора та 14 вчених звань доцента, 5 державних нагород та премій, а також 5 стипендій Кабміну для молодих науковців.

Наукова інфраструктура університету представлена 23 науковими підрозділами та 23 навчально-науковими підрозділами. У звітному році створено Центр колективного користування науковим обладнанням «Лабораторія нанотехнологій для матеріалознавства, енергетики та медицини». В межах наукових проєктів у звітному році закуплено наукового обладнання на суму 7,6 млн. грн.

У звітному році збільшилась кількість публікацій статей працівників університету у виданнях, які входять до наукометричних баз даних SCOPUS та Web of Science, зріс h-індекс університету на 6 позицій і становить 52. Опубліковано монографії та навчальні посібники. В університеті проводились міжнародні, всеукраїнські та регіональні наукові конференції. Також зросла якість підготовки студентів до участі у міжнародних і всеукраїнських конкурсах наукових і творчих робіт та збільшилась кількість переможців.

У обговоренні доповіді проректорки Валентини Якубів взяли участь члени Комісії з науки та міжнародного співробітництва Вченої ради університету. Зокрема, голова Комісії доцентка кафедри хімії факультету природничих наук Тетяна Татарчук запропонувала створити наукові мікроколективи, які мають збільшити продуктивність міждисциплінарних напрямків наукової діяльності. «Якщо хочеш рухатись швидко, то іди сам. Якщо далеко, то з командою», – наголосила Тетяна Татарчук та навела приклади наукових розробок Прикарпатського університету, які у час війни мають велику користь.

Свої пропозиції щодо наукової діяльності університету, яка у нинішні часи має максимально зосередитись на прикладних завданнях, висловили також доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри математичного і функціонального аналізу факультету математики та інформатики Андрій Загороднюк, професор кафедри всесвітньої історії факультету історії, політології і міжнародних відносин, директор Центру медієвістичних студій Мирослав Волощук та професор, завідувач кафедри комп’ютерної інженерії та електроніки фізико-технічного факультету Ігор Когут.

Підсумував дискусію щодо науки в університеті і її подальшого розвитку ректор Ігор Цепенда.

«Прикладне значення науки – є сьогодні в пріоритеті», – підкреслив він, зазначивши, що за умов війни та на майбутні повоєнні часи високотехнологічним підприємствам, які розгорнуть у тилових регіонах свою діяльність, знадобиться інтелектуальна складова університету.

Ректор підтримав ідею Тетяни Татарчук формувати окремі наукові групи, зауваживши, що «ми входимо в еру прагматизму щодо наукової діяльності університетів».

«Університет має набрати нове дихання завдяки титанічній науковій роботі всього колективу», – заявив ректор.

Тож, заслухавши та обговоривши доповідь проректорки з наукової роботи Валентини Якубів про підсумки науково-дослідної діяльності університету за 2021 рік і завдання структурних підрозділів щодо підвищення ефективності наукових досліджень Вчена рада відзначила, що у звітному році в університеті систематично здійснювалися заходи щодо вдосконалення науково-дослідної роботи за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки. Разом з тим в організації і здійсненні наукових досліджень існує ще ряд проблем, які вимагають нагального вирішення.

Зокрема, потребує вдосконалення робота щодо активізації комерціалізації наукових досліджень та залучення госпдоговірних тематик. Також потребує активізації наукова робота зі студентами з метою підготовки їх до участі у вітчизняних та міжнародних наукових конкурсах, олімпіадах у межах усіх освітніх програм.

Вчена рада ухвалила затвердити звіт про результати науково-дослідної діяльності університету за 2021 рік. Також Вчена рада закликала зосередити зусилля на розробці індивідуальної траєкторії та дорожньої карти розвитку наукової діяльності науковця; забезпеченні високого наукового рівня досліджень, захисті авторських прав й інтелектуальної власності результатів наукових досліджень та розробок; активізації грантової проєктної діяльності серед молодих учених, зокрема аспірантів. Завідувачам кафедр було запропоновано провести SWOT-аналіз ефективності розвитку наукової діяльності структурних підрозділів та розробити стратегічні напрями і план підвищення ефективності наукової роботи на кафедрі. Деканам факультетів та директорам інститутів проаналізувати стратегічні напрями розвитку кафедр та проводити систематичний моніторинг досягнення поставлених цілей.