Каталог вибіркових дисциплін кафедри всесвітньої історії

І. «Військові конфлікти в другій половині ХХ ст.»

(керівник – С.М. Борчук). Читається у 8 семестрі.

Загальною метою  курсу«Історія військових конфліктів в другій половині ХХ ст.» є ознайомити студентів з  основними тенденціями  та особливостями розвитку міжнародних відносин на сучасному етапі, виробити навички аналізу закономірностей та особливостей розвитку міжнародних відносин  і світової політики.

Основними завданнями вивчення дисципліни є  надання знань  про особливості і тенденції розвитку сучасних міжнародних відносин і світової політики.

Дисципліна базується на знаннях студентів з курсів «Вступ  до спеціальності «Міжнародні відносини», «Історія міжнародних відносин». «Теорія міжнародних відносин» .

Вимоги до знань та вмінь.

Знати:

 • ключові поняття світової політики;
 • упевнено оперувати основними подіями міжнародних відносин на сучасному етапі;
 • мати розуміння поточних міжнародних реалій й викликів глобалізації.

Вміти:

 • аналізувати міжнародні події з позицій їх впливу на геополітичну ситуацію у світі, формування регіональних систем міжнародних відносин та формування світової політики;
 • вміти аналізувати події міжнародного масштабу й формулювати  власну  аргументовану думку про міжнародне значення цих подій.

 

ІІ. «Українське питання в діяльності російських політичних партій  (1905 – 1918 рр.)»

(керівник – Л.В. Щербін).  Читається у 6 семестрі.

Поліетнічний характер російської держави зумовлював гостроту й важливість національних питань для її розвитку. Вагомим аспектом у контексті цих проблем є вивчення політики російських партій щодо українського питання. Партійні концепції пропонували широкий спектр варіантів вирішення національної проблеми українців в Російській імперії на початку ХХ ст. Мета курсу полягає у вивченні позиції російських політичних партій з українського питання в контексті суспільно-політичних подій 1905-1918 рр. Завдання курсу полягає у тому, щоб поглибити знання студентів з політичної історії.

Студенти повинні знати:

 • класифікацію російських політичних партій початку ХХ ст., їх ідеологію та програмні вимоги;
 • концепції національної політики, в контексті яких планувалось вирішити українське питання, ставлення російських політичних партій до нього, форми і методи його вирішення;
 • ідеологію, програмні та організаційні засади політичних партій Росії протягом 105-1918 рр., програмні партійні принципи щодо національного питання в цілому та українського зокрема;
 • позиції російських партій щодо українського питання під час першої російської революції, під час Першої світової війни, під час діяльності парламентських фракцій у процесі обговорення та вирішення українських національних проблем в Державних Думах Росії чотирьох скликань;
 • ставлення російських партій до української державності в період Центральної Ради, Гетьманату.

Студенти повинні вміти:

 • аналізувати програмні документи та інші партійні матеріали;
 • простежити еволюцію позиції російських політичних партій щодо національних прагнень українців протягом 1905 – 1918 рр.;
 • визначати участь і роль представників російських партій в процесах українського державотворення 1917-1918 рр.

 

IІІ. «Холодна війна»: локальні конфлікти ХХ – початку ХХІ ст..»

(керівник – Л.В. Бурачок.) Читається у 7 семестрі.

Мета:  головна мета вивчення історії військових конфліктів в др. пол. XX ст. полягає у тому, щоб студенти здобували міцні знання з соціально-економічного, розвитку країн світу, та засвоїли найбільш істотні риси та особливості цього періоду. Студенти отримують знання про суперечливий, не рівний розвиток цих країн, що призвело до прагнення сильніших держав завоювати і розширити свої території.

Завдання:

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

знати:

 • хронологічні рамки, його внутрішню періодизацію;
 • фактичний матеріал,  хронологію  основних  подій і фактів країн Європи та Америки;
 • найважливіші характерні риси та особливості розвитку кожної з країн;
 • основні джерела,   фундаментальні  дослідження,  та  іншу наукову літературу,
 • навчальні карт із тем;
 • методичну літературу, яку слід використовувати при викладанні історії країн
 • Європи і Америки в навчальних закладах;

вміти:

 • визначити зміст другого військових конфліктів, як одного з важливих етапів
 • всесвітньої історії;
 • самостійно опрацьовувати документальний матеріал, наукову, мемуарну та іншу
 • літературу;
 • вибирати необхідний і цікавий матеріал для проведення виховної роботи в
 • навчальних закладах;
 • пов’язувати матеріал курсу із всесвітньо-історичним процесом;

систематично доповнювати бібліографію тем курсу новинами       наукової літератури, джерелами ;

 • самостійно обґрунтувати свої висновки і узагальнення;